Ochrana osobných údajovRobíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Tu nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako
chránime vaše súkromie a osobné údaje.

 

Najdôležitejšie základné informácie:

 

1. Prevádzkovateľom tejto Internetovej stránky je Experium, s.r.o., so sídlom Nálepkova 7556/44, 921 01
Piešťany, Slovensko, IČO: 48 196 568, DIČ: 212 0092 502, IČ DPH: SK212 0092 502.

2. Vždy budeme postupovať podľa zákonov: Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o
vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov. Sľubujeme, že pri
narábaní s nimi budeme vždy dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a ešte viac. Vaše
osobné údaje spracovávame len na sledovaný účel, na ktorý ste vyjadrili dobrovoľný súhlas so
spracovaním.

3. Vaše údaje uchovávame bezpečne: Údaje o vás sú umiestnené v chránenej databáze, aby žiaden z údajov
neunikol.

4. Neukladáme údaje o platobných kartách: Uvedomujeme si, že najcitlivejšie sú údaje o platobných
kartách, preto pri platbe za tovar neukladáme žiadne údaje na naše servery, každá transakcia prebieha
výhradne na stránkach vašej banky.

5. Informácie o vás nezverejňujeme tretím stranám: vaše osobné údaje nezverejňujeme,
nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je
spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Sú to najmä banky a doručovateľské
spoločnosti.

6. Údaje o vás môžete meniť: vaše osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť v užívateľskom účte. Rovnako
môžete kedykoľvek a jednoducho podať odvolanie na spracovanie vašich osobných údajov. Okrem iného
máte právo na výmaz, opravu alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Máte právo podať
námietku proti spracúvaniu alebo jeho rozsahu. Všetky tieto žiadosti stačí jednoducho zaslať na náš e
mail. V takomto prípade sme však oprávnený žiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných
na potvrdenie vašej totožnosti. Oznámenia o prijatých opatreniach vám zašleme bez zbytočného
odkladu, nie neskôr ako do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

 

…..a teraz niečo viac

Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich
majú povahu osobných údajov v zmysle nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZnOOÚ). My sa týmto zákonom pri používaní vašich údajov riadime.
Zaväzujeme sa, že budeme s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými
právnymi predpismi SR. Vyhlasujeme, že budeme spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi
a budeme konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani
ich nebudeme nijako obchádzať. Vyhlasujeme, že váš súhlas si nebudeme vynucovať. Váš súhlas sa zakladá
výlučne na dobrovoľnosti!

 

Pred nakupovaním na Internetovej stránke nie je potrebné sa zaregistrovať. Stačí jednoducho vyplniť základné
údaje potrebné k vybaveniu vašej žiadosti. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej
objednávky a vzájomného plnenia našich zmluvných práv a povinností. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš
účtovný a fakturačný systém.

 

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch.
Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internetbanking) sú
realizované priamo na stránkach vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či
neúspešnosti platby a vaše meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby
vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok
na vašom účte.

 

Počas vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné štatistické informácie, ktoré nemajú charakter
osobných údajov a ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného
košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli) a pre účely cielenia našej marketingovej stratégie.
Na našom servery používame ďalej súbory cookie. Sú to malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača
odosielané pri návšteve našej Internetovej stránky a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného
zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka
pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov Internetovej stránky, z ktorej pochádzajú,
platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve Internetovej stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a
tieto informácie odošle späť Internetovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré
používame, nepoškodzujú váš počítač, ani iné zariadenia.

 

Ak navštívite našu Internetovú stránku a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za
prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého
prehliadača. Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť
ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Cookies si môžete nastaviť vo svojom
webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na aické akceptovanie
cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú
cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.
Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našej Internetovej stránky.

 

 

Súbory cookies využívame napr. na:

 správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku

 zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať

 čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách

 zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem.
Súbory cookie používané na našej Internetovej stránke možno rozdeliť na dva základné typy. krátkodobé, tzv.
„session cookie“, sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok dlhodobé, tzv. „persistent cookie“,
zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania
súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

 

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou
organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašich objednávok. Sú to najmä banky (v
niektorých prípadoch poskytnutie vášho mena a čísla bankového účtu pre vrátenie hodnoty tovaru) a
doručovateľské služby (kontakt a adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre
vybavenie vašej konkrétnej objednávky. Všetky informácie sú chránené najvyšším stupňom ochrany. Databázu
osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

 

Majte na pamäti, že spracúvanie vašich osobných údajov bude vykonávané hlavne v predzmluvných vzťahoch
a spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a služby
a plnenie zmluvného vzťahu, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán. Svoj súhlas však môžete taktiež
kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu uvedenú na Internetovej stránke.
Bezodkladne po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečíme blokovanie
a likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania.

 

V prípade, ak ste sa rozhodli, udeliť nám súhlas na spracúvanie vašich údajov (e-mailová adresa) na
marketingové účely (odber noviniek), súčasne potvrdzujete, že tento súhlas ste nám udelili dobrovoľne a ste si
vedomí, že tento súhlas platí až do jeho odvolania, prípadne do skončenia doby spracúvania Vašich osobných
údajov, najneskôr do štyroch rokov od udelenia súhlasu. V každej e-mailovej adrese nájdete odkaz, po kliknutí
na tento odkaz a potvrdení bude váš e-mail vyradený z databázy.

Vaše údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom
rozsahu a v nevyhnutnej miere pre účely štatistiky, prieskumu, návštevnosti a obrate avšak v anonymizovanej
podobe tak, že na ich základe nebude vás možné nijakým spôsobom identifikovať.

 

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania účelu, jeho vybavenia a po
dosiahnutí účelu maximálne po dobu troch rokov pre účely prípadnej fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania
a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu/tovaru, na účely vybavenia podaní, na uplatnenie práv alebo
na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je Prevádzkovateľ
Internetovej stránky oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvného vzťahu, ktorej ste boli
účastníkom. V prípade registrácie spracúvame vaše osobné údaje po dobu užívania užívateľského účtu, po tom
najviac po dobu troch rokov.

Ako dotknutá osoba môžete u nás uplatniť všetky vaše práva podľa ustanovení ZnOOÚ. Ak máte podozrenie, že
vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07
Bratislava.

 

Na základe vašej objednávky realizovanej na Internetovej stránke Prevádzkovateľa budeme spracovávať tieto
osobné údaje:

 

A. Účel spracúvania osobných údajov:
 Predaj a odoslanie tovaru kupujúcemu (vyhotovenie faktúry)

Poučenie o právach dotknutej osoby:
Na základe písomnej žiadosti môžete vyžadovať informácie o stave spracúvania vašich osobných údajov, odpis
alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, opravu alebo zmenu nesprávnych, neúplných alebo
neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu a výmaz osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo
ak došlo k porušeniu zákona. Ďalej máte právo podať námietku proti spracúvanie osobných údajov. Doba
zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania účelu, jeho vybavenia a po
dosiahnutí účelu maximálne po dobu troch rokov pre účely prípadnej fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania
a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu/tovaru, na účely vybavenia podaní, na uplatnenie práv alebo
na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Spracúvané údaje:
V súvislosti s predajom a vybavením vašej objednávky spracúvame tieto údaje: meno a priezvisko, telefónny
kontakt, e-mailová adresa, kontaktná adresa (adresa doručenia), mesto, štát, PSČ a názov spoločnosti.

 

B. Účel spracúvania osobných údajov:
 marketing (odber noviniek)

Poučenie o dobrovoľnosti:
Nie ste povinní súhlas udeliť a poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Poskytnutý súhlas platí do
odvolania alebo po dobu štyroch rokov od udelenia súhlasu. Dobrovoľným vyplnením svojej e-mailovej adresy
sa môžete prihlásiť k odberu noviniek a vyjadriť tak svoj súhlas so zasielaním marketingových letákov, rôznych
akcií a zliav na ponúkané tovary a služby alebo iných propagačných materiálov.
V prípade, že prestanete súhlasiť so spracúvaním osobných údajov – zasielaním ponúk, môže požiadať
prevádzkovateľa Internetovej stránky na e-mailovej adrese o skončenie spracúvania osobných údajov, v tomto
prípade sa vaše osobné údaje zlikvidujú a reklamné ponuky sa už nebudú posielať prípadne kliknutím na
odkaz v e-mailovej správe.

Na základe písomnej žiadosti môžete vyžadovať informácie o stave spracúvania vašich osobných údajov, odpis
alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, opravu alebo zmenu nesprávnych, neúplných alebo
neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k
porušeniu zákona. Ďalej máte právo podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov.

Spracúvané údaje:
V súvislosti s marketingovým účelom spracúvame tieto osobné údaje – email.

 

C. Účel spracúvania osobných údajov:
 Prihláška na kurz (pre rodičov a lektorov)

Poučenie o dobrovoľnosti:
Organizujeme pre vás profesionálne a certifikované kurzy HypnoPôrodu-Monganovej metódy na Slovensku. Sú
vyučované podľa oficiálnych osnov. Kurzy trvajú 5 týždňov pre lektorov a pre rodičov, ktorí musia cestovať je v
ponuke 2 dňový intenzívny kurz. Dobrovoľným vyplnením prihlášky sa môžete zúčastniť a absolvovať s nami
neopakovateľný kurz.

Spracúvané údaje:
V súvislosti s prihláškou na kurz spracúvame tieto osobné údaje – email, meno, priezvisko, fakturačná adresa,
telefónne číslo a krstné meno partnera (v prípade, že sa zúčastní).

© 2023 HypnoPorod.sk